[ ÆF ©Ê ¤u §@ «Ç ]
 §Ú ­Ì ªº ¥Ø ªº ¬O ­n ¤À ¨É ¤@ ¤Á ¦³ Ãö ¤ß ÆF  ¤O ¶q
³o ´N ¬O §Ú ­Ì ªº ¤u §@ !
ªvÀø - ¶ðùµP - ÀR§¤ - ¤Ñ¨Ï - ¥Í©R¼Æ¦r - ½Òµ{ - «H®§¤À¨É - ¤ô´¹ - ­ß·Q»E·| - ¤å³¹¤À¨É - ¨­¤ßÆF²£«~ - §K¶Oºô¤W¥e¤R - ºô¤W½Òµ{µ¥µ¥

³o­Óºô¯¸ÁÙ¦b¥¿±`¹B§@¤¤
2014
·sªººô¯¸¥¿¦b«Ø³]¤¤
www.KryonYau.com

Åwªï¤j®a¨ì·s¯¸¬Ý¬Ý~
¡@

ºô ¯¸ ¥Ø ¿ý :

Go to fullsize image Divine Home ÆF©Ê¤u§@«Ç


Go to fullsize image Kryon Yau


Go to fullsize image Reading & Healing Service ¥e¤RªvÀøªA°È


¡@

Go to fullsize image Workshop and Course ½Òµ{


Go to fullsize image Product ²£«~


Go to fullsize image Resources ¤ßÆF¸ê·½


Go to fullsize image Contact Ápµ¸


¤j®a¦n, §Ú¬OKryon,
²{®É§Úªº¤u§@¥D­n¦³¤T­Ó­«­n³¡¥÷:

1. ¶ðù¥e¤R:
³z¹L¶ðùµP¥h¸Ñºc¼vÅT¥Í©Rªº­ì¯À,
Åý±z»{ÃѦۤv²{¦b©Ò¨«ªº¸ô,
±a¥Xµ¹±z¯à°÷¤Ï¬Ùªº³¡¥÷, ©M·sªº¿ï¾Ü.

2. ¤ßÆF¯à¶qªvÀø:
³z¹LÆF©Ê¯à¶qªº¹B§@, ±À°Ê±zªº¨­¤ß§@¥X¦¨ªø©M¬ð¯}.

3. ¤Ñ¨Ï/ÆF»î¾\Ū:
±aµ¹¥X±zÆF»î²`³BªºªvÀø«H®§,
À°§U±z¨«¥X¤H¥Íªº§xÂZ, «Ø¥ß¥¿­±ªº¤ßÆFÆ[ÂI.
 

§Úªº¥Í©R¨ä¤¤¤§¤@³Ì­«­nªº¥ô°È, ¤]¬O§Úªº¼Ö½ì,
´N¬O­n§âÆF©Êªº«H®§±aµ¹¤j²³,
©Ò¥HµL½×§Ú©Ò°µªº¬°¦ó,
§ÚªºÆF»î¥ç³£¬O§Æ±æÀ°§U¤j®a
­«·s§ä¦^»P¦Û¨­ÆF©Ê¤O¶qªº³s½u.

Namsate!
Kryon Yau

±z­Y·Qª¾¹D§ó¦h¦³Ãö§Úªº®ø®§, Åwªï¶i¤J§Úªºblog¤¤,
¬Ý¬Ý§ÚªºÆF©Ê¥@¬É...
http://kryonblog.ananangel.com

¡@

¡@
¡@

Copyright by Divine - The Spiritual Shop 2003 - 200

 

¡@

¡@

¡@